Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Op ieder gebruik van onze website (hieronder wordt ook verstaan alle bijbehorende applicaties zoals onze nieuwsberichten 
en nieuwsbrieven) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
 
Disclaimer
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname 
worden gebruikt. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Logopediepraktijk J. van Es kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig 
en/of up-to-date is. Logopediepraktijk J. van Es staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos 
functioneert en/of vrij is van virussen. De website van Logopediepraktijk J. van Es kan links bevatten naar websites die door 
derden worden geëxploiteerd. Logopediepraktijk J. van Es heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites
en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk. Het gebruik van onze website en/of de daarop weergegeven informatie is 
volledig voor eigen rekening en risico. Logopediepraktijk J. van Es accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.
 
Privacy statement
Logopediepraktijk J. van Es respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die de gebruiker aan Logopediepraktijk J. van Es verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. Logopediepraktijk J. van Es zal persoonsgegevens zonder 
toestemming niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een
rechterlijke uitspraak. U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn
te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot 
info@logopedie-van-es.nl of telefoonnummer 078-6162730.
 
Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij 
Logopediepraktijk J. van Es of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk J. van Es is het
niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, 
beschikbaar stellen aan derden, etc.