Aanmelding

Verwijzing

Logopedische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen wordt de behandeling volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 betalen zelf het wettelijk verplichte eigen risico, daarna vergoedt de verzekeraar de behandeling voor logopedie. Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeraars. Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt. U kunt door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling. Vanaf 1 juni 2011 is het mogelijk om ook zonder verwijzing bij de praktijk een afspraak te maken, echter is de behandeling zonder verwijzing voor eigen kosten.

Tarieven

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten en brengen het tarief dat door uw zorgverzekeraar is bepaald in rekening. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Het consult bestaat uit 25 minuten behandeling en 5 minuten administratietijd. Er geldt een apart tarief voor de eerste behandeling. Dit tarief verschilt ook per verzekeraar en ligt vaak wat hoger dan het reguliere zittingstarief.

De geplande afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken zijn wij genoodzaakt een verzuimtarief bij u persoonlijk in rekening te brengen.

Onderstaande tarieven gelden:

 • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist en/of zorgverzekeraar naar de voor u geldende voorwaarden.
 • Vanaf 1 januari 2017 tot heden.
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
Eenmalig onderzoek € 81,06
Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53
Telefonische zitting € 20,27
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,99
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 40,53
Overleg met derden € 40,53
Verslaglegging aan derden € 40,53
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak
(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)
€ 30,00


Aanmelding

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch, per mail of via het aanmeldformulier contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarvoor u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland. Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst. De snelheid van plaatsen is mede afhankelijk van uw mogelijkheden wat betreft de locatie en het tijdstip voor een afspraak.

Algemene Voorwaarden

Vanuit de wetgeving en uw zorgverzekeraar worden eisen gesteld ten aanzien van o.a. de privacy, verwerking van persoonsgegevens, afspraken omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Graag informeren wij u hierover in deze Algemene voorwaarden.
De (ouder(s) van de) patiënt gaat akkoord met deze Algemene voorwaarden zodra hij/zij op het eerste consult in Logopediepraktijk J. van Es verschijnt.

Privacy

 • Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. In het privacyreglement, dat u kunt vinden op onze website, beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.
 • De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw naam, adres en contactgegevens, geboortegegevens, BSN nummer, gegevens over uw gezondheid en, indien van belang, etnische afkomst.
 • Uw dossier is toegankelijk voor alle logopedisten die werkzaam zijn bij Logopediepraktijk J. van Es. Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan, elke logopedist heeft een geheimhoudingsplicht en het dossier wordt alleen geopend als hier een reden voor is. Dit is nodig om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen; zo kan bijvoorbeeld bij ziekte of uitval de behandeling worden overgenomen door een collega.
 • Patiëntengegevens moeten wettelijk gedurende 20 jaar bewaard worden. Na 20 jaar of op verzoek van de patiënt worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder. Als ouder hebt u het recht om inzage te vragen in het medisch dossier van uw kind tot 12 jaar en om te vragen om (bepaalde delen van) het dossier te vernietigen. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels.
 • Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.
 • Het is voor de behandelend logopedist vaak noodzakelijk om tijdens de duur van de behandeling gegevens uit te wisselen met andere betrokkenen (zoals bijv. de fysiotherapeut, orthopedagoog of medewerkers van het audiologisch centrum) en/of school. Dit gebeurt per post, telefoon of per (beveiligde) e-mail. U wordt hiervan steeds op de hoogte gesteld.
 • Logopediepraktijk J. van Es is een kwaliteit geregistreerde praktijk. Dit betekent dat er eens per twee jaar een controle plaatsvindt naar de kwaliteit van de zorg door een onafhankelijk bedrijf. Het kan zijn dat bij deze steekproef uw patiëntgegevens worden bekeken. Uw gegevens worden hierbij beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend logopedist, film- foto- of geluidsopnames te maken tijdens de logopedische behandeling. Als de logopedist wel toestemming geeft, is dit alleen voor gebruik door de patiënt t.b.v. diens behandeling en mag de opname niet met anderen of online gedeeld worden.

Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 • U bent voor de behandeling een vergoeding aan Logopediepraktijk J. van Es verschuldigd. Logopedie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat logopedie voor kinderen onder de 18 jaar volledig wordt vergoed door de zorgverzekering.
  Verzekerden vanaf 18 jaar betalen zelf het wettelijk verplichte eigen risico, daarna vergoedt de verzekeraar de behandeling voor logopedie. Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt. Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeraars.  De declaratie wordt direct bij de zorgverzekering in rekening gebracht.
  Heeft u een restitutiepolis of bent u onvoldoende of niet verzekerd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
 • Voor de logopedische behandeling zijn verschillende prestaties vastgesteld. Hier horen verschillende tarieven bij. Het tarief voor de prestatie “consult” is €40,53. Er zijn echter verzekeraars die dit tarief niet volgen en een lager tarief hanteren. Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar onze website
 • Per dag kunnen per patiënt maximaal 2 prestaties in rekening gebracht worden. Dit betreft de combinatie van de prestatie “Anamnese en onderzoek na verwijzing” & “consult” of “consult” & “instructie en overleg”.
 • Elk behandeltraject start met de twee prestaties “Anamnese en onderzoek na verwijzing” & “consult”, ook als er nog geen (volledig) logopedisch onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de eerste afspraak. Onder deze prestaties vallen ook de administratieve verplichtingen die bij het opstarten van een behandeltraject horen.
 • Een “consult” logopedie bestaat uit de logopedische behandeling en/of patiëntgerichte werkzaamheden, zoals patiëntgebonden administratie, het bijwerken van het dossier, verslaglegging, communicatie en correspondentie.
 • Behandelingen en evaluaties van de behandeling kunnen zowel in de praktijk als telefonisch of online plaatsvinden. In al deze gevallen is dit een consult wat in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekering. We zijn wettelijk verplicht de verwijzer aan het einde van het behandeltraject middels een eindverslag op de hoogte te brengen van het behandeltraject en het beëindigen van de behandeling. Wanneer u zelf besluit geen behandeling meer te willen en uw afspraak voor evaluatie afzegt, zal er nog 1 laatste consult in rekening worden gebracht voor de eindvaluatie, het schrijven van een eindverslag en het afronden van uw dossier.
 • Aan-huis-behandeling is alleen mogelijk op verwijzing van een arts.
 • De geplande afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij een afmelding binnen 24 uur kan in sommige gevallen de afspraak worden vervangen door een online- of telefonisch consult. U kunt uw afspraak afzeggen via ons telefoonnummer (bijv. door het inspreken van de voicemail) of per email (zie onze website voor het emailadres van uw logopedist). Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en bij u in rekening gebracht á €30,00 per behandeling.
 • Elke maandag tussen 9:00-10:00 hebben wij telefonisch spreekuur (muv de schoolvakanties)
 • Wanneer u verandert van verzekering dient u ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

Behandel- en oefenafspraken

 • Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek wordt voor u een behandelplan gemaakt. De doelen en werkwijze worden zo goed mogelijk op uw wensen en mogelijkheden afgestemd. Om de behandeling te kunnen starten moet u hiervoor uw akkoord geven.
 • Wij bieden afspraken in de praktijk én afspraken op afstand middels een online-consult (dit is een online afspraak middels beeldbellen) of een telefonisch-consult aan. Wij stemmen per keer samen af, op basis van de situatie en de mogelijkheden, welk consult gegeven wordt.
 • Voor een online-consult heeft u een stabiele internetverbinding nodig. We maken gebruik van de beveiligde service Zorgadmin Beeldbellen. U kunt gebruik maken van een smartphone, tablet / iPad of computer. U ontvangt van ons op uw afspraaktijd een link om aan het videogesprek deel te nemen. Bij deelname geeft u uw akkoord voor bovenstaande werkwijze.
 • Wij verwachten van u dat u actief mee zult werken en de thuisopdrachten uitvoert. Wij zullen de oefeningen duidelijk uitleggen en aangeven hoe vaak u deze oefeningen moet gaan doen.
 • Indien de behandeling wordt gegeven aan een patiënt onder de 18 jaar, verplicht de zorgverzekeraar (één van) de ouders om minimaal 50% van de behandelingen aanwezig te zijn om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen.
 • Na een behandelperiode van 6 maanden (of eerder indien gewenst) zal de behandeling met u worden geëvalueerd. Als het nodig is, passen we de doelen in het behandelplan aan.
 • Tijdens het laatste consult vindt een eindevaluatie plaats. Er wordt er een eindverslag voor u gemaakt en dit wordt verzonden aan de verwijzer. U krijgt een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd met het verzoek deze voor ons in te vullen. Deelname is vrijwillig en anoniem, maar stellen wij zeer op prijs. Uw privacy is goed beschermd.
 • Als een stagiaire werkzaam is in de praktijk, of als een co-assistent van de KNO-arts meekijkt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar hebt tegen zijn/haar aanwezigheid of het onder supervisie uitvoeren van een gedeelte van een behandeling kunt u dat kenbaar maken.
 • Logopediepraktijk J. van Es is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Op onze website vindt u hierover meer informatie.